Poszukiwanie majątku

W ramach toczącego się postępowania egzekucyjnego wierzyciel może zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

W przypadku złożenia takiego wniosku, zgodnie z art. 44 ukk, wierzyciel wpłaca na rachunek bankowy komornika kwotę 100 zł. Całkowite koszty poszukiwania majątku są kosztem celowym prowadzonej egzekucji i podlegają zwrotowi w przypadku skutecznego postępowania, obciążając ostatecznie dłużnika (art. 770 kpc).

Kancelaria Komornika posiada rozwinięty system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych oraz uzyskiwanie odpowiedzi – w szczególności: e-sąd, ZUS oraz OGNIVO, co obniża koszty zapytań przy jednoczesnym usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Zaliczki wymagane przez urzędy do których kierowane są zapytania:

a) zapytania w elektronicznym systemie OGNIVO- zapytania do kompletu banków ogólnopolskich (nie spółdzielczych) są bezpłatne z racji posiadanego przez komornika abonamentu,

b) zapytania do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK), w celu ustalenia pojazdów mechanicznych stanowiących własność dłużnika – bezpłatnie,

c) elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika oraz płatnika składek na ubezpieczenie społeczne – dodatkowa opłata – 36,55zł;

d) zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia majątku dłużnika – dodatkowa opłata – 35,00zł;

e) zapytanie do EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste, celem ustalenia nieruchomości dłużnika – opłata dodatkowa – 20,00zł.